Újabb kiadó könyvei a webáruházban

Már a Typotex kiadó művei is megtalálhatóak a Book and Walk e-könyv webáruházban. Hét tudományos ismeretterjesztő e-könyv érhető el jelenleg az oldalon, és a kínálat várhatóan tovább fog bővülni.

Többek között megvásárolható Moldicz Csaba A változó Európai Unió című e-könyve.

Moldicz Csaba - A változó Európai Unió ebook„NEM LEHET VÁLSÁG A JÖVŐ HÉTEN. A NAPTÁRAM MÁR TELE VAN.” A gazdaságpolitikusok, az elemzők, a befektetők és számos más társadalmi csoport válság előtti helyzetértékelését jól szemlélteti ez a Kissingertől gyakran idézett mondat. Az „intézményesített vakság” elsődleges mozgatórugója az anyagi haszonszerzés volt, ugyanakkor az utóbbi évtizedek viszonylagos nyugalma és prosperitása is megtévesztette az embereket. A 2008-as válságra és az azt követő időszakra minden bizonnyal gazdasági-politikai korszakváltásként fogunk visszaemlékezni: a pénzügyi-gazdasági világválság nemcsak a világgazdaságot változtatta meg, de jelentősen átformálta az Európai Uniót is, miközben próbára tette a válságkezelési képességeit. A kínai nyelvben a válság fogalmát két írásjel együttes használatával fejezik ki: az első a veszély, a második pedig a lehetőség fogalmát jelöli. Ez a könyv a 2008-as gazdasági válság nyomán átalakult környezettel foglalkozik, mely az Európai Unió számára veszélyeket és lehetőségeket egyaránt hordoz magában. Az európai döntéshozók elsősorban a veszélyekkel, az akut válságkezeléssel foglalkoztak, de felvetődhet a kérdés, hogyan lehet kihasználni az átalakulással járó lehetőségeket?

Elérhető Ropolyi László Az internet természete című írása.

Ropolyi László Az internet természete ebookAz In­ter­net szé­les­kö­rű hasz­ná­la­ta nem csu­pán a le­ve­le­zé­si, kap­cso­lat­épí­té­si, ol­va­sá­si, ta­nu­lá­si, könyv­tá­ra­zá­si, pub­li­ká­lá­si, mun­ka­vég­zé­si és szó­ra­ko­zá­si szo­ká­sa­in­kat vál­toz­tat­ja meg, hanem gyö­ke­re­sen át­ala­kít­ja az em­be­ri élet év­ez­re­dek óta meg­szo­kott ke­re­te­it is. Az In­ter­net egy új em­be­ri lét­for­ma, a há­ló­lét ki­bon­ta­ko­zá­sá­nak biz­to­sí­té­ka, haj­tó­ere­je és meg­ha­tá­ro­zó esz­kö­ze. Vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez? Vajon az In­ter­net mi­fé­le adott­sá­gai, szer­ke­ze­té­nek, hasz­ná­la­tá­nak, mű­kö­dés­mód­já­nak mi­fé­le jel­leg­ze­tes­sé­gei te­szik ezt le­he­tő­vé? Ebben a könyv­ben ezek­re a kér­dé­sek­re ke­res­sük a vá­laszt.

Az In­ter­net tu­laj­don­kép­pe­ni ter­mé­sze­tét nem egy­sze­rű meg­kö­ze­lí­te­ni. Tech­ni­kai, kom­mu­ni­ká­ci­ós, kul­tu­rá­lis és szer­ve­ző­dé­si szem­pont­ból egy­aránt szem­ügy­re kell venni. Mind­eze­ket a szem­lé­let­mó­do­kat ez­út­tal egy sa­já­tos in­ter­net­fi­lo­zó­fia pró­bál­ja meg együt­te­sen al­kal­maz­ni s az In­ter­net ter­mé­sze­té­nek elem­zé­sé­ben fel­hasz­nál­ni. Ennek során a mo­dern és poszt­mo­dern vi­lág­ké­pek kon­tex­tu­sá­ba il­lesz­tett tech­ni­ka-, kom­mu­ni­ká­ció-, kul­tú­ra- és szer­ve­ző­dés­fi­lo­zó­fi­ai gon­do­lat­me­ne­tek szol­gál­ják az In­ter­net for­má­ló­dá­sá­nak, mi­ben­lé­té­nek és leg­fon­to­sabb tu­laj­don­sá­ga­i­nak a be­mu­ta­tá­sát.

Beszerezhető Csermely Péter Bloghálózatos Életfilozófiám című e-könyve.

Csermely Péter Bloghálózatos Életfilozófiám ebookA CsermelyBlog (www.csermelyblog.hu) írásai 2009 végén jelentek meg először. A bejegyzések széleskörű figyelmet keltettek; a blog letöltéseinek a száma két év alatt megközelítette az egymilliót. A legnépszerűbb írást, a könyvben is helyet kapó, jó tanárról szólót 20 ezernél többen olvasták el. A legtöbb bejegyzés olvasottsága már a megjelenésének hetében jóval ezer fölött volt. Az Olvasó azonban most nemcsak két év válogatott blogbejegyzéseit tarthatja a kezében, hanem ennél jóval többet, újszerűbbet is. A tömörítettés aktualizált írásokban ezúttal ugyanis meghatározott, egymásra épülő sorrend szerint mélyedhet el az érdeklődő. Az egyes gondolatköröket e könyv számára készült interjúk követik és kerekítik egésszé, valamint a bejegyzésekre beérkezett néhány válasz rövidített változata. A CsermelyBlog annyiban is különleges, hogy igen igényes olvasóiköre van. A blog hozzászólóitól a magyar interneten elharapódzott alpári stílus idegen. Két kivételtől eltekintve soha sem volt olyan hozzászólás,amelyet a blog még oly szigorú szabályai alapján is moderálni kellett volna. A hozzászólásokból néhányat, ahogyan ezt már jeleztük, e könyvben is megmutatunk, hogy az Olvasó is tagja lehessen annak az értékőrző, szeretetteljes közösségnek, ami a blog körül kialakult. Az írásokat Szűcs Édua rajzai teszik még jobban elgondolkodtatóvá. A rajzok pontosan olyanok, mint a CsermelyBlog szerző által gondosan válogatott képei. Szűcs Édua rajzai sokkal többek, mint illusztrációk. A rajzok új szempontból értelmezik az írások gondolatait, egy olyan görbe tükröt tartanak elénk, amelyben még jobban magunkra ismerünk.

Megvásárolható Veress József Gazdaságpolitika a globalizált világban című műve.

Veress József Gazdaságpolitika a globalizált világban ebookA tankönyv a Gazdaságpolitika BA/BSc-szintű oktatásához nyújt segítséget. Alapszinten – a képzés filozófiája szerint – elemi szintű ismeretekkel kell kezdenünk, és a gyakorlatias képzésre kell helyeznünk a hangsúlyt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán sokat törtük a fejünket, miképpen tudnánk eme kettős kritériumnak eleget tenni a gazdaságpolitika kapcsán. A globalizált világ gazdaságpolitikai folyamatai és a magyar európai uniós tagság ténye egyaránt tálcán kínálják azt a felismerést, hogy a belátható jövőben a régiók, az önkormányzatok, illetve az államháztartás nagy elosztórendszerei (kiemelten a nyugdíj, az egészségügy és az oktatás) kitüntetett szerepet játszanak majd a gazdaság szövevényes és egyre kitapinthatóbb „vezérérdekek” által motivált létszférájában. Úgy döntöttünk tehát, hogy az előbb vázolt kérdések szisztematikus tárgyalását helyezzük kötetünk középpontjába, mintegy megalapozva a gazdaságpolitika MA/MSc-szintű oktatását.

Illetve Sándor Klára Nyelvrokonság és hunhagyomány című e-könyve is megvásárolható a webáruházban.

Sándor Klára - Nyelvrokonság és hunhagyomány ebook„Sándor Klára jól ír. Stílusa könnyed és szellemes, szövege olvastatja magát. Bizonyítja, hogy álmodozásmentesen is hihetetlenül izgalmas az a történeti tabló, amely az olvasó elé tárul.” (Dr. Kincses-Nagy Éva, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa) Sokan nem szívesen mondanak le az „Attila-örökségről”, bár elfogadják a finnugor nyelvészeti érveket. Igazuk van: a nyelvészet és a művelődéstörténet tényei nemhogy kizárják, sőt, kiegészítik egymást. Egy nyelv története nem azonos a nép történetével, s a nyelv csupán az egyik, de nem feltétlen a legfontosabb ismérve az etnikumnak. „Sándor Klára jól ír.” – valóban. Tudatosan kerüli a tudományos prózára jellemző nehézkességet. Hozzáértéssel és elfogulatlansággal válaszolja meg a kényessé vált kérdéseket és ebben bizonyosan egyedülálló. „Ezt a könyvet azért írtam, hogy megmutassam: a nyelvtörténet valósága és a mondák igazsága megfér egymás mellett. Összhangba hozható, hogy a magyar nyelv az urálinak (ezen belül finnugornak) nevezett nyelvekkel mutatja a legtöbb közös vonást, hogy a magyarok »török népként« érkeztek a Kárpát-medencébe, s hogy évszázadok óta hun eredetűnek tartják magukat. Azért is írtam ezt a könyvet, mert érdekes megfigyelni, milyen forrásból származik egy-egy motívum, gondolat, hogyan alakult át, esett részekre, alakult újra, de már más hangsúlyokkal egésszé, hogyan szőtték bele a darabkákat más történetekbe. Úgy tűnik, a magyar csodaszarvasmondák több mitológiai réteget, több nép meséit ötvözték magyarrá – ahogyan sok nép keveredése hozta létre azt a népességet és azt a kultúrát is, amit magyarnak nevezünk. E történeti rétegződésnek szintén megtaláljuk a nyomát a csodaszarvas mondájában. Egész történelmünk erről szólt: népek, kultúrák sokszínű egységbe olvasztásáról. És azért is írtam ezt a könyvet, mert nem szeretem, hogy csínbe került a mi szarvasunk: az ország egyik fele áhítattal kitömött bálvánnyá merevíti, a másik meg nevet rajta – mindkét viselkedés képes halálos sebet ejteni a halhatatlannak hitt agancsoson. És túlságosan szeretem én ezt a szarvast ahhoz, hogy csöndben figyeljem, miként válik a megosztottság prédájává.” Sándor Klára
Írta: Zsófia Kárpáti

Leave a comment

Your email address will not be published.


*